DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปทุมธานี7,3607029.546,80476911.307,05678911.183,58545512.69
 คลองหลวง6,0344287.097,0915798.177,1066288.843,6433268.95
 ธัญบุรี2,80535512.662,59140315.553,12840913.081,85819810.66
 หนองเสือ1,521956.251,674995.911,9201196.20946545.71
 ลาดหลุมแก้ว3,0571856.052,4652459.942,0341587.771,4811047.02
 ลำลูกกา4,5883848.375,6684437.825,5894508.053,8593348.66
 สามโคก2,1591004.632,3041627.032,0321678.221,030706.80
 รวมทั้งหมด27,5242,2498.1728,5972,7009.4428,8652,7209.4216,4021,5419.40
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565