DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ14,5241,56410.7716,4111,85411.307,3497069.61000.00
 บางบ่อ2,70341815.463,33758517.531,55926617.06000.00
 บางพลี3,68754714.843,96465416.507529813.03000.00
 พระประแดง4,4044299.744,55952511.522,4182409.93000.00
 พระสมุทรเจดีย์2,02029014.362,52657622.8092020021.74000.00
 บางเสาธง1,99430415.252,37136815.521,16315813.59000.00
 รวมทั้งหมด29,3323,55212.1133,1684,56213.7514,1611,66811.78000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 21 พฤษภาคม 2565