DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง6,6451,02215.387,4621,00513.473,98447912.02000.00
 บ้านฉาง1,3991027.291,495775.158689811.29000.00
 แกลง3,5431594.493,3531253.732,7521003.63000.00
 วังจันทร์1,4851137.611,2361078.6651650.97000.00
 บ้านค่าย2,2851496.522,48625010.061,8171407.71000.00
 ปลวกแดง3,8131764.622,9431926.52728658.93000.00
 เขาชะเมา5606511.617228411.633336118.32000.00
 นิคมพัฒนา2,0591858.981,78719110.691,190877.31000.00
 รวมทั้งหมด21,7891,9719.0521,4842,0319.4512,1881,0358.49000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565