DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ14,5241,56410.7716,4051,85311.307,0636699.47000.00
 บางบ่อ2,69941815.493,33058517.5791113815.15000.00
 บางพลี3,68754714.843,96465416.507529813.03000.00
 พระประแดง4,4044299.744,55752511.521,8891678.84000.00
 พระสมุทรเจดีย์2,00928914.392,51257622.9387019722.64000.00
 บางเสาธง1,98730415.302,30636815.961,04814413.74000.00
 รวมทั้งหมด29,3103,55112.1233,0744,56113.7912,5331,41311.27000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565