DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตาก4,59564714.084,18964015.284,58965414.252,61232512.44
 บ้านตาก1,85929816.031,61617610.891,87728315.081,54224215.69
 สามเงา6507211.087848210.46717699.62386379.59
 แม่ระมาด3,03041613.733,26754616.712,90742514.621,50019713.13
 ท่าสองยาง5,5401,38424.986,3081,61725.635,2751,35825.744,2021,11326.49
 แม่สอด4,35459613.693,54338410.843,95752813.342,60841215.80
 พบพระ4,13056513.684,61283118.023,53046413.142,19728112.79
 อุ้มผาง1,85937220.012,46949219.932,31435215.211,29022417.36
 วังเจ้า833698.289699910.228058510.566108313.61
 รวมทั้งหมด26,8504,41916.4627,7574,86717.5325,9714,21816.2416,9472,91417.19
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565