DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี3,5742005.604,2512205.182,5581616.29000.00
 กบินทร์บุรี5,65775213.297,56696212.716,99783511.93000.00
 นาดี2,82043815.532,69347117.492,78641514.90000.00
 บ้านสร้าง1,24323719.071,22922918.6394610811.42000.00
 ประจันตคาม2,153753.482,103874.141,696915.37000.00
 ศรีมหาโพธิ3,6541383.784,3121603.712,727632.31000.00
 ศรีมโหสถ6928211.8578310012.779029610.64000.00
 รวมทั้งหมด19,7931,9229.7122,9372,2299.7218,6121,7699.50000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 มิถุนายน 2565