DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตราด2,5202158.532,8602789.722,7682729.83000.00
 คลองใหญ่82211614.1185411613.58894717.94000.00
 เขาสมิง1,4491248.561,44617111.831,20016113.42000.00
 บ่อไร่964899.2390812113.3370516022.70000.00
 แหลมงอบ93114715.7988911813.271,04111010.57000.00
 เกาะกูด162127.41175158.57158159.49000.00
 เกาะช้าง5446311.584487416.5252610920.72000.00
 รวมทั้งหมด7,39276610.367,58089311.787,29289812.31000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 มิถุนายน 2565