DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ14,8131,57710.6516,6741,87211.2311,9591,22510.24000.00
 บางบ่อ2,72742015.403,48860417.322,40039016.25000.00
 บางพลี3,91156514.454,20468316.252,44632113.12000.00
 พระประแดง4,4094309.754,57252911.573,08431410.18000.00
 พระสมุทรเจดีย์2,02929114.342,56158322.762,20149622.54000.00
 บางเสาธง2,11130514.452,42337015.271,83226314.36000.00
 รวมทั้งหมด30,0003,58811.9633,9224,64113.6823,9223,00912.58000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 22 มิถุนายน 2565