DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงราย5,79275713.076,59169110.485,45868412.534,8604649.55
 เวียงชัย2,3612088.812,1832069.441,7821448.081,6921428.39
 เชียงของ2,53737814.902,62439014.862,43230212.422,48230612.33
 เทิง3,30755616.813,86975919.622,53636814.512,75750318.24
 พาน4,70563513.504,84962812.954,26546911.003,9233298.39
 ป่าแดด1,39114710.571,17814812.56841829.75892637.06
 แม่จัน4,3984139.395,86576613.064,58851011.123,85441410.74
 เชียงแสน1,20515813.111,34518713.9094513113.861,43618612.95
 แม่สาย3,79947012.373,3652908.621,9901698.49951282.94
 แม่สรวย5,0031,00220.035,3941,05619.584,25773517.275,07980915.93
 เวียงป่าเป้า2,51039815.863,14249815.852,26333014.582,55041516.27
 พญาเม็งราย2,02333216.412,16031314.491,92719910.332,04522811.15
 เวียงแก่น3,9411,07227.203,9091,13429.013,43170120.433,46771920.74
 ขุนตาล1,36418813.781,36113910.211,4131057.431,0341019.77
 แม่ฟ้าหลวง3,24167320.773,22666720.682,49446318.562,83451218.07
 แม่ลาว1,44419713.641,2041099.051,030959.221,116807.17
 เวียงเชียงรุ้ง1,87924713.151,84322712.321,63620412.471,52120513.48
 ดอยหลวง1,22022918.771,24624019.261,23721817.621,23718114.63
 รวมทั้งหมด52,1208,06015.4655,3548,44815.2644,5255,90913.2743,7305,68513.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564