DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสิงห์บุรี3,4713339.593,2352387.362,5361977.772,8362067.26
 บางระจัน1,38214710.641,26916012.611,069918.51949808.43
 ค่ายบางระจัน1,11717916.031,2451098.761,007919.041,036908.69
 พรหมบุรี666517.66739516.905126111.913485616.09
 ท่าช้าง4536514.354737014.802443715.162113717.54
 อินทร์บุรี2,4161596.582,1431898.821,8921688.881,75821212.06
 รวมทั้งหมด9,5059349.839,1048178.977,2606458.887,1386819.54
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564