DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปทุมธานี9,2058649.398,3867238.627,0906278.845,84572812.46
 คลองหลวง8,6857969.178,1785666.926,0264737.855,6754788.42
 ธัญบุรี5,08963312.444,37845610.422,9582378.011,96421110.74
 หนองเสือ2,4381626.641,9221186.141,210978.0295912412.93
 ลาดหลุมแก้ว4,3513979.124,0953438.383,8152235.852,9292528.60
 ลำลูกกา7,5126779.016,7985297.786,1004727.744,3623918.96
 สามโคก3,0531825.963,0511244.062,5751054.081,724935.39
 รวมทั้งหมด40,3333,7119.2036,8082,8597.7729,7742,2347.5023,4582,2779.71
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564