DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนนทบุรี4,43045210.204,57346410.153,09931910.292,18323110.58
 บางกรวย3,4802637.562,5251576.222,2552028.961,62421713.36
 บางใหญ่4,36157913.282,82631911.292,46730412.322,11429513.95
 บางบัวทอง3,5323098.752,5852298.862,83830710.822,33928112.01
 ไทรน้อย1,92827314.161,61023514.601,13418115.9679114017.70
 ปากเกร็ด3,57751114.293,54444512.563,01534611.482,72630311.12
 รวมทั้งหมด21,3082,38711.2017,6631,84910.4714,8081,65911.2011,7771,46712.46
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564