DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสตูล10,2131,70016.659,4821,61317.018,9201,81920.396,8601,07115.61
 ควนโดน2,09331415.002,08831214.941,99622111.071,84521611.71
 ควนกาหลง3,09970222.653,03946215.202,63229211.092,64332112.15
 ท่าแพ2,37935915.092,26024510.842,1862069.422,12123210.94
 ละงู5,9531,11418.716,3181,00415.894,50774816.604,33566415.32
 ทุ่งหว้า2,07526412.721,7861608.961,5421348.691,5251197.80
 มะนัง1,87924513.041,60618611.581,33016012.031,38615511.18
 รวมทั้งหมด27,6914,69816.9726,5793,98214.9823,1133,58015.4920,7152,77813.41
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564