DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองกำแพงเพชร10,8001,28511.9010,3171,08810.557,6475346.988,1166287.74
 ไทรงาม1,69930317.831,90922611.841,60720312.631,37917712.84
 คลองลาน4,46772116.143,82360315.772,98538612.933,22341412.85
 ขาณุวรลักษบุรี3,46837010.673,80952213.702,37424510.322,07628613.78
 คลองขลุง3,57357616.123,45552615.223,04541913.762,46336714.90
 พรานกระต่าย3,59939711.033,94944911.373,4042898.492,6842559.50
 ลานกระบือ2,17633515.402,14430914.411,8361729.371,39915711.22
 ทรายทองวัฒนา1,4711469.931,2881219.391,19314712.321,1331069.36
 ปางศิลาทอง1,70624114.131,69120612.181,28216312.711,32317112.93
 บึงสามัคคี1,053878.261,1621139.72831637.587858110.32
 โกสัมพีนคร1,69524914.691,62726716.411,4361419.821,34713610.10
 รวมทั้งหมด35,7074,71013.1935,1744,43012.5927,6402,7629.9925,9282,77810.71
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564