DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครสวรรค์12,6888416.6312,3197105.7611,1157146.4210,2677587.38
 โกรกพระ1,82127515.101,7471629.271,4681399.471,4151127.92
 ชุมแสง2,0411326.471,9971015.061,9511045.331,890603.17
 หนองบัว2,8812348.122,7661756.332,3941315.472,4061335.53
 บรรพตพิสัย4,2702676.254,0201934.803,5872115.883,4651233.55
 เก้าเลี้ยว1,7151468.511,60416410.221,341916.791,247756.01
 ตาคลี4,1673839.194,2123367.983,3952005.893,3431695.06
 ท่าตะโก2,7602278.222,6932017.462,5741556.022,4481496.09
 ไพศาลี2,8312127.492,9842247.512,6361224.632,4851014.06
 พยุหะคีรี2,0771808.672,1781245.691,8521246.701,7251035.97
 ลาดยาว2,8881796.202,9641675.632,8761555.392,7361515.52
 ตากฟ้า1,5591479.431,71218510.811,435926.411,391926.61
 แม่วงก์2,1631898.742,0991848.771,9911708.541,549976.26
 แม่เปิน990525.25944464.87940555.85973606.17
 ชุมตาบง898424.68929495.27727212.89714344.76
 รวมทั้งหมด45,7493,5067.6645,1683,0216.6940,2822,4846.1738,0542,2175.83
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564