DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองอำนาจเจริญ8,92898711.068,2277419.016,0955138.424,96651010.27
 ชานุมาน2,98439113.102,94635812.152,15825811.962,0551798.71
 ปทุมราชวงศา3,32845513.673,19139012.222,56327810.851,80618410.19
 พนา1,6411277.741,5771318.311,384715.131,0641039.68
 เสนางคนิคม2,4621857.512,1501808.371,48817711.901,01110210.09
 หัวตะพาน2,7382017.342,6501947.322,3171255.391,5951197.46
 ลืออำนาจ2,3542209.352,1952069.381,8631427.621,6411136.89
 รวมทั้งหมด24,4352,56610.5022,9362,2009.5917,8681,5648.7514,1381,3109.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564