DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว6,3416269.876,1525619.124,90350210.245,1985019.64
 คลองหาด1,92827314.162,15526812.442,06726112.631,48620914.06
 ตาพระยา3,62238410.603,6052948.163,5803098.633,3372738.18
 วังน้ำเย็น3,02836512.053,28241912.773,16944013.882,96338613.03
 วัฒนานคร4,8373116.434,6683156.754,4812966.614,4993868.58
 อรัญประเทศ7,1604706.566,9376469.315,6113997.113,7132777.46
 เขาฉกรรจ์3,30736611.072,81031411.172,6361927.282,34225010.67
 โคกสูง1,8871849.751,6961609.431,65119511.811,56818511.80
 วังสมบูรณ์1,479291.961,317342.581,467563.821,188867.24
 รวมทั้งหมด33,5893,0088.9632,6223,0119.2329,5652,6508.9626,2942,5539.71
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564