DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง12,6291,52612.0810,6111,17411.068,19188910.856,78284112.40
 บ้านฉาง2,7241625.952,7922529.032,1781627.441,7541277.24
 แกลง5,6262764.915,2002805.384,5922425.273,5501885.30
 วังจันทร์1,8891296.831,301997.611,3211088.181,234746.00
 บ้านค่าย3,3661845.473,2322096.472,7891465.232,5701656.42
 ปลวกแดง5,9163415.764,3633197.313,4332266.582,2461506.68
 เขาชะเมา87312514.326666810.216247211.54509499.63
 นิคมพัฒนา2,90429910.302,4842038.171,9281849.541,62716310.02
 รวมทั้งหมด35,9273,0428.4730,6492,6048.5025,0562,0298.1020,2721,7578.67
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564