DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตาก3,6962316.253,7642336.193,1792186.862,7721716.17
 บ้านตาก1,96827213.821,98025212.731,68024114.351,82726914.72
 สามเงา1,2441209.65970626.39628568.92597528.71
 แม่ระมาด3,24448514.953,35348314.413,23141712.913,26647514.54
 ท่าสองยาง5,9061,26321.396,0001,25220.875,9641,30321.855,2221,34725.79
 แม่สอด5,97361010.215,33464112.024,34454412.524,20253912.83
 พบพระ5,07999519.594,81385517.764,30664514.983,80657014.98
 อุ้มผาง2,72457221.002,86662221.702,50748719.432,39753422.28
 วังเจ้า1,75130417.361,2411239.91985939.44950717.47
 รวมทั้งหมด31,5854,85215.3630,3214,52314.9226,8244,00414.9325,0394,02816.09
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564