DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี4,17247311.344,25244510.473,1562056.502,5711827.08
 กบินทร์บุรี8,82390610.278,89591910.336,30075812.034,26956413.21
 นาดี2,67528710.732,95640813.802,63335313.411,54020413.25
 บ้านสร้าง1,29416712.911,40419513.891,23012710.331,30819614.98
 ประจันตคาม2,5371285.052,4991275.082,2411104.912,2181346.04
 ศรีมหาโพธิ4,6712555.463,5481674.713,3661384.102,9581655.58
 ศรีมโหสถ1,3761077.781,1891149.59860748.607258611.86
 รวมทั้งหมด25,5482,3239.0924,7432,3759.6019,7861,7658.9215,5891,5319.82
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564