DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ23,8942,59710.8718,7801,8539.8716,2681,5179.3312,7551,43411.24
 บางบ่อ3,81644611.693,98547311.872,61834713.251,85730616.48
 บางพลี7,7691,03013.267,02793413.294,2033829.093,09547715.41
 พระประแดง6,6935237.816,0145378.934,4123558.053,3323319.93
 พระสมุทรเจดีย์2,55827610.793,25340812.542,14834015.831,43626618.52
 บางเสาธง5,48881214.803,4693419.832,4792118.511,76027915.85
 รวมทั้งหมด50,2185,68411.3242,5284,54610.6932,1283,1529.8124,2353,09312.76
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564