DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง15,9091,75211.0113,4091,48611.0810,6561,39913.1310,9431,34212.26
 บ้านฉาง3,3352016.032,5141224.852,405953.952,5441425.58
 แกลง5,3533736.975,1202975.805,3673095.765,3932705.01
 วังจันทร์2,12621410.071,7351538.821,518281.841,292322.48
 บ้านค่าย4,33549711.464,25251812.182,778832.992,719702.57
 ปลวกแดง5,8484627.904,5823858.404,5033407.555,7394177.27
 เขาชะเมา1,13919116.771,08923021.124405211.82457296.35
 นิคมพัฒนา3,37045413.473,00444814.912,71827510.122,51132112.78
 รวมทั้งหมด41,4154,14410.0135,7053,63910.1930,3852,5818.4931,5982,6238.30
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563