DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสิงห์บุรี4,02060415.023,25448314.842,56127610.783,39243412.79
 บางระจัน1,49519913.311,46423215.851,047625.921,11611610.39
 ค่ายบางระจัน1,36520114.731,01818718.371,1271089.581,39614810.60
 พรหมบุรี967818.38821566.82434317.14568244.23
 ท่าช้าง4778718.246457211.1611354.42490173.47
 อินทร์บุรี2,86135612.442,28234815.251,5281509.821,8121669.16
 รวมทั้งหมด11,1851,52813.669,4841,37814.536,8106329.288,77490510.31
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563