DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปทุมธานี11,6241,1219.6412,6931,0578.338,8976767.609,9119049.12
 คลองหลวง9,9401,00110.079,5688979.386,9365117.376,2213796.09
 ธัญบุรี5,80362110.704,27753712.563,9933258.143,79944311.66
 หนองเสือ2,9052438.362,3712108.862,3401295.511,9391618.30
 ลาดหลุมแก้ว4,7372615.513,9782927.343,3531935.764,0913448.41
 ลำลูกกา7,8095877.528,3094925.927,1823855.367,3084135.65
 สามโคก3,3102116.373,0482307.552,6631606.013,3122387.19
 รวมทั้งหมด46,1284,0458.7744,2443,7158.4035,3642,3796.7336,5812,8827.88
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563