DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนนทบุรี6,9856769.686,7916359.354,8724589.404,6824589.78
 บางกรวย4,5893637.913,68638810.532,8032689.562,8752689.32
 บางใหญ่5,22878214.964,19557413.683,18554517.113,45239411.41
 บางบัวทอง5,10062412.245,03059511.834,39850111.394,23444010.39
 ไทรน้อย1,99340620.372,08739719.021,49121514.421,69023013.61
 ปากเกร็ด4,96469914.084,54864014.073,17745214.232,85041614.60
 รวมทั้งหมด28,8593,55012.3026,3373,22912.2619,9262,43912.2419,7832,20611.15
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563