DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสตูล10,3592,77026.7411,6783,70031.686,9291,51521.869,7051,81318.68
 ควนโดน1,73833719.392,14639318.311,90019410.211,95125413.02
 ควนกาหลง2,91685229.222,64682831.292,38061025.632,75077628.22
 ท่าแพ2,54825710.092,29823010.012,02024111.932,15527112.58
 ละงู5,5141,71831.164,3231,09225.262,55641616.282,89058020.07
 ทุ่งหว้า2,06948823.592,01148924.321,48525917.442,05432015.58
 มะนัง1,70329617.381,57424615.6373410714.58803627.72
 รวมทั้งหมด26,8476,71825.0226,6766,97826.1618,0043,34218.5622,3084,07618.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563