DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว6,73975611.227,02285212.135,44562911.555,63366511.81
 คลองหาด2,49132413.012,1792079.501,7641055.952,0361477.22
 ตาพระยา3,9853388.484,2123628.593,2102277.073,4913469.91
 วังน้ำเย็น3,71444411.953,68842911.633,0202076.852,6292529.59
 วัฒนานคร4,99853810.764,9104619.394,57054511.934,7823547.40
 อรัญประเทศ8,12284810.447,61178310.295,5014187.604,6602284.89
 เขาฉกรรจ์3,96849212.403,13136911.792,42830512.562,75135712.98
 โคกสูง2,06426412.791,90519310.131,411372.621,377453.27
 วังสมบูรณ์2,0241557.661,9601427.241,665865.171,565452.88
 รวมทั้งหมด38,1054,15910.9136,6183,79810.3729,0142,5598.8228,9242,4398.43
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563