DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตาก4,7494118.653,3592527.503,1572126.722,6281987.53
 บ้านตาก1,0981009.112,08230314.551,71324014.011,74923613.49
 สามเงา692568.091,1181069.48936616.521,099766.92
 แม่ระมาด1,39118012.943,10361019.663,07047815.573,80160115.81
 ท่าสองยาง2,98553117.794,31993021.535,6611,12619.895,4761,10020.09
 แม่สอด3,1962106.574,99052410.504,97053410.745,31361711.61
 พบพระ3,06468922.494,44770515.854,68781217.324,88287417.90
 อุ้มผาง1,70842224.711,98336018.152,39851221.353,02370423.29
 วังเจ้า65612719.361,26417714.001,65132019.381,62132019.74
 รวมทั้งหมด19,5392,72613.9526,6653,96714.8828,2434,29515.2129,5924,72615.97
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563