DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี6,05068811.374,34349711.443,75851813.785,13951810.08
 กบินทร์บุรี8,55588410.339,1448919.747,50077910.397,95281810.29
 นาดี2,98540013.402,62138114.542,44036314.882,83930910.88
 บ้านสร้าง1,62116910.431,38916712.021,29915211.701,47817812.04
 ประจันตคาม2,7732729.812,6562127.982,3111657.142,5401445.67
 ศรีมหาโพธิ4,9481813.664,0171403.494,0181363.384,9352134.32
 ศรีมโหสถ1,048615.821,096686.20724354.831,105736.61
 รวมทั้งหมด27,9802,6559.4925,2662,3569.3222,0502,1489.7425,9882,2538.67
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563