DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตราด5,2955079.584,03656013.883,1813179.973,8692977.68
 คลองใหญ่1,16318215.651,00919219.03546458.24789435.45
 เขาสมิง2,49140516.262,27540117.631,8481488.011,7141569.10
 บ่อไร่2,29236515.922,04240719.93812627.641,167746.34
 แหลมงอบ1,10818516.7096117518.2177512516.1380210513.09
 เกาะกูด1332317.291051817.145523.649977.07
 เกาะช้าง71711315.7663510216.06310278.71500285.60
 รวมทั้งหมด13,1991,78013.4911,0631,85516.777,5277269.658,9407107.94
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563