DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ27,1634,06614.9724,6863,86115.6414,2521,83612.8819,9372,38111.94
 บางบ่อ4,53872315.933,77644111.681,7791749.782,0121537.60
 บางพลี11,8411,64913.9310,0961,46114.474,92260912.376,00696015.98
 พระประแดง8,44690610.736,0285659.374,4833497.785,4104538.37
 พระสมุทรเจดีย์3,62456115.483,13245614.562,13827913.052,70027710.26
 บางเสาธง4,4814469.953,4003229.472,06723211.222,07125712.41
 รวมทั้งหมด60,0938,35113.9051,1187,10613.9029,6413,47911.7438,1364,48111.75
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563