DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว6,67993914.066,78885512.606,22893715.046,09079913.12
 คลองหาด2,60028310.882,41329612.272,33131513.512,47532213.01
 ตาพระยา3,80142111.084,1874119.823,6623329.073,8673057.89
 วังน้ำเย็น3,81651613.524,01342110.493,73037310.003,46636210.44
 วัฒนานคร5,16455810.815,07755810.994,84259112.215,08463712.53
 อรัญประเทศ7,46175510.127,06179411.247,35774110.076,87481711.89
 เขาฉกรรจ์3,80152113.713,92146711.913,64850313.793,38443812.94
 โคกสูง1,553825.281,364695.061,494533.551,4491288.83
 วังสมบูรณ์1,845653.521,102655.901,488342.28988333.34
 รวมทั้งหมด36,7204,14011.2735,9263,93610.9634,7803,87911.1533,6773,84111.41
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562