DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสิงห์บุรี3,57837510.483,69338710.483,6373639.983,51935310.03
 บางระจัน1,51620413.461,49420213.521,20716013.261,38126218.97
 ค่ายบางระจัน1,168615.221,089847.711,229594.80990595.96
 พรหมบุรี963646.6579010112.785746411.15735719.66
 ท่าช้าง494377.49364102.75135107.41295103.39
 อินทร์บุรี2,8062197.802,46938215.472,40029112.132,34126211.19
 รวมทั้งหมด10,5259609.129,8991,16611.789,18294710.319,2611,01710.98
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562