DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปทุมธานี10,0309819.7810,1941,02210.039,6899589.8910,7191,17310.94
 คลองหลวง10,9468207.4913,7788886.459,9657397.429,6239249.60
 ธัญบุรี6,5365758.808,0197749.655,5444397.924,8094529.40
 หนองเสือ3,0272397.902,1771868.542,4491947.922,10821810.34
 ลาดหลุมแก้ว4,6113257.054,4372786.274,5102515.573,9882666.67
 ลำลูกกา8,1217088.728,4025997.137,7717729.939,0216206.87
 สามโคก2,8952197.562,8322187.703,0042167.193,0992297.39
 รวมทั้งหมด46,1663,8678.3849,8393,9657.9642,9323,5698.3143,3673,8828.95
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562