DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนนทบุรี5,9585559.327,0306038.585,4484217.737,2615197.15
 บางกรวย4,5272365.213,8362616.804,0092596.464,6083397.36
 บางใหญ่5,49862311.335,05564712.804,43957212.895,10772414.18
 บางบัวทอง6,90072610.526,72479611.845,76067111.656,00367511.24
 ไทรน้อย2,06045422.042,09248223.041,88739821.092,25953923.86
 ปากเกร็ด4,45356212.625,51971012.864,74059412.535,35874613.92
 รวมทั้งหมด29,3963,15610.7430,2563,49911.5626,2832,91511.0930,5963,54211.58
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2562