DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง13,4211,63812.2012,6291,67213.2412,4411,58912.7712,4591,56912.59
 บ้านฉาง3,3272146.432,703883.262,4751355.452,7891354.84
 แกลง5,0164068.094,8673086.334,3763127.135,2273767.19
 วังจันทร์2,12226612.541,65421112.761,73321212.231,82719710.78
 บ้านค่าย4,08456013.713,93370117.824,46062814.083,66051814.15
 ปลวกแดง5,1014278.374,9684278.605,0923857.563,3032828.54
 เขาชะเมา1,12324421.731,20125421.151,02324624.051,18823419.70
 นิคมพัฒนา2,45526910.963,12550916.292,58331012.002,36335615.07
 รวมทั้งหมด36,6494,02410.9835,0804,17011.8934,1833,81711.1732,8163,66711.17
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562