DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตาก4,3863337.593,0821735.613,1062538.153,8162666.97
 บ้านตาก14596.21442327.241,94921911.241,73521912.62
 สามเงา1161714.662474317.411,0441019.671,150978.43
 แม่ระมาด1642112.8033110531.722,12336217.053,50164018.28
 ท่าสองยาง1,43425217.572,67950518.854,6141,16625.274,7721,25526.30
 แม่สอด1,786573.192,088964.604,7584088.585,1314999.73
 พบพระ1,03421420.701,31225019.053,29155616.895,2421,03919.82
 อุ้มผาง68714320.821,10417515.852,10636817.473,13272123.02
 วังเจ้า49510.2019315.7994925827.191,25422117.62
 รวมทั้งหมด9,8011,05110.7211,3041,38212.2323,9403,69115.4229,7334,95716.67
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562