DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี6,43090414.064,06058314.364,53158512.915,51269412.59
 กบินทร์บุรี8,8471,15313.038,6201,04112.087,28994112.918,42297711.60
 นาดี2,66240315.142,60449318.932,74742915.622,69946817.34
 บ้านสร้าง1,1881189.931,33714410.771,4651329.011,2611219.60
 ประจันตคาม2,6782158.032,8872448.452,7272278.322,7952669.52
 ศรีมหาโพธิ5,6152153.834,8761553.185,8121953.364,4672285.10
 ศรีมโหสถ1,175796.72665284.21834667.91856566.54
 รวมทั้งหมด28,5953,08710.8025,0492,68810.7325,4052,57510.1426,0122,81010.80
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562