DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ24,6993,13012.6723,1033,44414.9122,5813,11513.7924,2873,76215.49
 บางบ่อ4,84567613.954,68270715.104,38659913.665,09474814.68
 บางพลี8,1391,19014.628,3051,33716.107,21993112.908,5151,22114.34
 พระประแดง8,0506077.547,65081410.647,3417269.896,71070810.55
 พระสมุทรเจดีย์3,51249314.043,14455317.592,85647716.703,78453614.16
 บางเสาธง3,9623619.114,05646111.373,06534711.323,55035610.03
 รวมทั้งหมด53,2076,45712.1450,9407,31614.3647,4486,19513.0651,9407,33114.11
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562