DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตาก4,6992745.833,8612807.253,6673108.453,2752507.63
 บ้านตาก875627.092,0711788.59660517.732,1121828.62
 สามเงา608437.071,182776.51763496.421,3311027.66
 แม่ระมาด1,70623513.773,55952814.842,74437313.593,44245613.25
 ท่าสองยาง2,66351019.154,65663413.622,53739015.374,23964415.19
 แม่สอด2,7511214.405,6743906.874,8432936.055,2213797.26
 พบพระ1,67024514.675,49295117.323,27361618.825,50299318.05
 อุ้มผาง96419720.442,73547617.401,03117617.072,93153118.12
 วังเจ้า5568415.111,64142125.661,41225417.991,66630818.49
 รวมทั้งหมด16,4921,77110.7430,8713,93512.7520,9302,51212.0029,7193,84512.94
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561