DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองแม่ฮ่องสอน3,03042814.132,75632911.943,05936511.933,52543612.37
 ขุนยวม1,39017012.231,40119814.131,07711810.961,24814711.78
 ปาย1,90021311.212,15125711.951,87125413.582,08723211.12
 แม่สะเรียง4,70691119.364,68391619.564,14370416.994,38679618.15
 แม่ลาน้อย3,17544914.143,26550515.473,03045014.853,20350315.70
 สบเมย2,41057423.822,54863424.881,64338223.252,46766727.04
 ปางมะผ้า1,65735321.301,90535618.691,96935117.831,91331716.57
 รวมทั้งหมด18,2683,09816.9618,7093,19517.0816,7922,62415.6318,8293,09816.45
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 2 กุมภาพันธ์ 2562