DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว5,8634898.346,0295989.925,5274387.925,76965111.28
 คลองหาด3,7462727.262,5531666.502,1271386.491,5071046.90
 ตาพระยา2,2391868.312,9541264.272,7391625.912,5831234.76
 วังน้ำเย็น4,0713899.563,62438710.683,6493278.963,25144113.57
 วัฒนานคร4,3183848.894,7794238.854,8782374.865,0873476.82
 อรัญประเทศ6,7586499.606,6646069.097,7616137.907,5136048.04
 เขาฉกรรจ์2,6082459.394,08451912.713,35541612.403,37146913.91
 โคกสูง1,410825.821,304896.831,563684.351,030373.59
 วังสมบูรณ์1,7511226.971,966773.921,854673.611,174564.77
 รวมทั้งหมด32,7642,8188.6033,9572,9918.8133,4532,4667.3731,2852,8329.05
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561