DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสิงห์บุรี2,317411.771,906261.362,008351.742,404391.62
 บางระจัน1,7061287.501,4991147.611,6791026.081,4721107.47
 ค่ายบางระจัน1,400604.29975394.001,284634.911,136433.79
 พรหมบุรี1,015525.12756455.95835495.87659426.37
 ท่าช้าง620345.48260186.9210854.6343161.39
 อินทร์บุรี3,4331805.243,1141805.782,7851535.492,7271565.72
 รวมทั้งหมด10,4914954.728,5104224.968,6994074.688,8293964.49
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561