DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปทุมธานี8,5014745.588,0044315.388,2894965.988,2225086.18
 คลองหลวง13,5539166.7613,2038486.4213,0348926.8411,3438797.75
 ธัญบุรี6,1275008.166,3535077.986,1264657.595,3385029.40
 หนองเสือ3,2982116.402,6771616.012,4261857.632,7602298.30
 ลาดหลุมแก้ว4,1532556.143,7812366.243,8401784.643,5841744.85
 ลำลูกกา10,4539258.858,8228529.669,4078208.729,7755195.31
 สามโคก2,8081726.132,4191315.422,7511354.912,3821295.42
 รวมทั้งหมด48,8933,4537.0645,2593,1667.0045,8733,1716.9143,4042,9406.77
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561