DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนนทบุรี6,8505347.806,6705528.285,9454377.356,3774446.96
 บางกรวย4,0251844.573,6561173.203,2931464.433,3741263.73
 บางใหญ่4,9124368.885,0254068.083,7922616.885,0475049.99
 บางบัวทอง5,5894157.435,1014538.884,7553998.397,6667089.24
 ไทรน้อย1,58816110.141,87920010.641,4471097.532,23942719.07
 ปากเกร็ด4,04142510.524,46747810.704,0593418.405,02861412.21
 รวมทั้งหมด27,0052,1557.9826,7982,2068.2323,2911,6937.2729,7312,8239.50
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561