DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองกำแพงเพชร8,3963954.708,2632903.518,4493614.278,4494885.78
 ไทรงาม2,2132169.762,1441677.792,2001245.642,3141436.18
 คลองลาน3,0922518.123,7743539.353,3302286.853,90145011.54
 ขาณุวรลักษบุรี5,1873356.464,1912465.873,2221885.835,0151833.65
 คลองขลุง4,24045010.613,81946012.053,70342011.343,82446712.21
 พรานกระต่าย2,9891996.663,0201886.232,9871946.493,2202166.71
 ลานกระบือ1,924874.521,660674.041,705512.991,927975.03
 ทรายทองวัฒนา1,265584.581,378644.641,186494.131,72219511.32
 ปางศิลาทอง1,7221347.782,2071747.881,93920010.311,93520010.34
 บึงสามัคคี886222.48889444.951,072676.251,163887.57
 โกสัมพีนคร1,70223914.041,87522512.001,51522815.051,60522413.96
 รวมทั้งหมด33,6162,3867.1033,2202,2786.8631,3082,1106.7435,0752,7517.84
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561