DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครสวรรค์7,14373210.258,3388259.897,5405767.649,38596610.29
 โกรกพระ1,689824.851,769874.921,598855.321,646915.53
 ชุมแสง1,73818310.531,76219711.181,2561118.841,32813610.24
 หนองบัว2,2141928.672,80428110.022,58227010.463,1843109.74
 บรรพตพิสัย4,3712966.773,6842356.384,0122285.683,5841935.39
 เก้าเลี้ยว2,09226312.571,73824113.872,04424211.841,72624914.43
 ตาคลี4,08143310.613,72138110.244,08641210.084,3014199.74
 ท่าตะโก2,9231665.682,4311445.922,7301314.802,6932107.80
 ไพศาลี1,73518110.432,12232015.082,20023410.641,7571679.50
 พยุหะคีรี2,7312489.082,77829210.512,7022308.512,6222399.12
 ลาดยาว3,17732410.202,5562529.862,37425410.702,7332228.12
 ตากฟ้า1,3801259.061,13516914.891,08814713.511,31716012.15
 แม่วงก์1,76718410.411,56117711.342,1192109.911,8071669.19
 แม่เปิน4979819.7246811123.725218616.513156019.05
 ชุมตาบง6466510.066668612.917718511.023044213.82
 รวมทั้งหมด38,1843,5729.3537,5333,79810.1237,6233,3018.7738,7023,6309.38
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561