DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองอำนาจเจริญ7,1883114.336,2332594.164,8051833.815,8743926.67
 ชานุมาน3,004913.032,517572.262,393833.473,2072909.04
 ปทุมราชวงศา3,7642486.593,4863048.723,4962667.613,5792416.73
 พนา1,5691479.371,6821659.811,5621479.411,55717811.43
 เสนางคนิคม2,40325010.402,16222110.221,9031859.721,71220311.86
 หัวตะพาน3,03232310.652,9102809.622,6782408.962,59227710.69
 ลืออำนาจ2,54027010.632,5032228.872,3742138.972,45527111.04
 รวมทั้งหมด23,5001,6406.9821,4931,5087.0219,2111,3176.8620,9761,8528.83
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561