DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง8,3437458.937,1556449.009,5521,17912.3410,4681,20811.54
 บ้านฉาง3,3932427.132,4531335.423,1451785.662,1861275.81
 แกลง5,8313876.645,3024248.005,2303867.385,0943627.11
 วังจันทร์1,9001276.681,244675.391,4751087.321,99123311.70
 บ้านค่าย2,7011957.223,2953239.803,45835810.353,20933810.53
 ปลวกแดง4,1792796.683,1651735.474,2472034.784,0902766.75
 เขาชะเมา3803810.00308299.4269911516.4578414218.11
 นิคมพัฒนา1,857703.772,6652449.161,80018310.172,26228912.78
 รวมทั้งหมด28,5842,0837.2925,5872,0377.9629,6062,7109.1530,0842,9759.89
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561