DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี5,9425599.413,90341510.635,2414989.504,56155312.12
 กบินทร์บุรี7,1447149.997,3266368.687,5806678.807,4127039.48
 นาดี3,33044713.422,76138814.052,79235512.712,72931811.65
 บ้านสร้าง1,088999.101,5021449.591,3101058.021,2041078.89
 ประจันตคาม3,0182789.212,9571926.492,7331706.222,8761705.91
 ศรีมหาโพธิ5,1522074.024,9191412.874,7862254.704,6021443.13
 ศรีมโหสถ1,1201049.29830647.711,17913011.031,139776.76
 รวมทั้งหมด26,7942,4088.9924,1981,9808.1825,6212,1508.3924,5232,0728.45
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561